Msze Święte w naszej Bazylice o godz.: 7.00; 9.00; 10.30; 12.00; 17.00;

Tego dnia będzie można dokonać Aktu Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Marzec przynosi nam Uroczystość Zwiastowa­nia Najświętszej Maryi Panny. Gdy się mówi lub pisze o tym święcie, podkreśla się najczęściej albo niezwyk­le wybranie Maryi, albo Jej posłuszeństwo woli Bo­żej, lub też jego owoc - Wcielenie Syna Bożego. Jest jednak pewien aspekt, który dla nas wszystkich jest tak oczywisty, że niezauważalny, a który dla ludzi współczesnych ma niezwykłe znaczenie.

 
My wszyscy, a zwłaszcza młodsze pokolenia, wychowani jesteśmy w kulcie wolności i praw osoby ludzkiej. Mówią o nich wszystkie autorytety dzisiej­szego świata od papieża począwszy, a na lokalnych politykach i dziennikarzach skończywszy. Niech tyl­ko ktoś spróbuje dziś zakwestionować czyjeś prawo do wolności w jakiejkolwiek dziedzinie, od razu zo­stanie okrzyknięty zakałą życia społecznego.
 
W tej atmosferze Kościół ze swoją nauką i Ob­jawienie Boże z przykazaniami wielu wydają się być bastionem wstecznictwa, gdzie nie tylko nie ceni się wolności, ale jeszcze dokonuje się na nią zamachu, krępując ludzkie sumienia nakazami i zakazami. Od­nosi się wrażenie, jakby to Bóg sam był zagrożeniem ludzkiej wolności. Dlatego też wielu dzisiejszych lu­dzi chce się od Niego uwolnić, by być "naprawdę" wolnymi.
W tym kontekście Uroczystość Zwiastowania przynosi nam niezwykłe przesłanie. Żeby je jednak zrozumieć, trzeba spojrzeć na tło historyczne życia nastoletniej Maryi z Nazaretu.
 
Były to czasy pod wieloma względami skrajnie różne od naszych. Wolność nie tylko nie była wypisa­na na wszystkich standardach, ale przeciwnie, samo mówienie o niej było niebezpieczne. Podstawą ów­czesnego życia gospodarczego było niewolnictwo, ży­cia religijnego w Izraelu - legalizm, a życia rodzinne­go - patriarchalizm. Na targach niewolników ludzie sprzedawani byli jak zwierzęta, w świątyni jerozolims­kiej i w życiu codziennym należało przestrzegać po­nad 600 przepisów prawa żydowskiego, w których wyliczaniu i zachowywaniu mistrzami byli faryzeusze, a w życiu rodzinnym niepodzielnie panował ojciec i mąż.
 
Maryja wywodząca się z biednej rodziny nazaretańskiej nie miała tak naprawdę żadnych praw i nawet nie przyszło Jej do głowy, by śnić o wolności, która dla dzisiejszych nastolatek jest oczywistością. Z racji płci i pozycji społecznej o Jej życiu, jak zresztą i o życiu Jej rówieśniczek, decydowali inni. To ojciec wybierał przy­szłego męża, a dobrym ojcem był ten, który w tym wyborze nie zważał tylko na własne interesy, ale miał też na względzie dobro córki. Jej własne zdanie się nie liczyło. Zresztą co mogła wiedzieć o życiu czterna­sto, piętnastolatka, bo w takim wieku wydawano wów­czas za mąż dziewczęta w Izraelu, jeśli cały jej do­tychczasowy świat ograniczony był do własnego po­dwórka i do religijnych pielgrzymek w gronie najbliż­szej rodziny. Zaś kandydatem na męża był co najmniej 30-letni mężczyzna, bo dopiero w tym wieku miał w tamtych czasach pełnię praw. Przy tej różnicy wie­ku trudno mówić o dobrej wzajemnej znajomości sie­bie i gorących uczuciach.
 
W tym kontekście zwiastowanie dopiero nabie­ra swych właściwych wymiarów. Nikt Maryi nie pyta o zdanie i nawet o tym nie myśli, ale pyta ją Bóg Izra­ela - Jahwe. Ten, który jest Stwórcą i Prawodawcą, który bardziej niż ktokolwiek inny ma prawo rozka­zywać, pyta o zdanie młode dziewczę skazane w swym społeczeństwie na dolę prawie niewolniczą. I choć dla innych Jej wolność się nie liczy, dla Niego jest wyjąt­kowo cennym klejnotem. Nie niecierpliwią Go Jej py­tania, ale w pokorze wobec swego stworzenia czeka na Jej fiat. Ta, po której nikt z ludzi nie spodziewał się żadnej ważniejszej decyzji, podejmuje decyzję ma­jącą moc kosmiczną, decyzję, która czyni zeń Bramę Nieba.
 
W zwiastowaniu Bóg objawia się jako Bóg wol­ności. Po wiekach będzie pisał o Nim św. Bernard z Clairvaux: Bóg przekracza wszelkie ograniczenia jednakże nie wielkością swojej substancji, lecz wolnością swojej na­tury. (De consideratione, 1. V c. XIII n. 28). To święto ujawnia z całą jasnością rozmiar oszustwa, z którego rodzi się lęk przed Bogiem, który zagraża ludzkiej wolności. Bóg - dawca wolności nie tylko jej nie za­graża, lecz jej broni, tak jak jej bronił i pozwolił jej rozbłysnąć w życiu Maryi. Bóg szanuje wolność bez­granicznie, szanuje ją tak bardzo, że będąc Miłością, dopuszcza istnienie piekła, aby człowiek mógł je wy­brać, jeśli chce.
 

Jezus bardzo często pytał proszących: Czego chcesz? albo, gdy ktoś prosił o radę, zaczynał zdanie od słów: Jeśli chcesz... Nie można być uczniem Jezusa, jeśli się tego z serca nie chce. Słowa te są apelem o wolność. Jezus mówi: Bądź wolny, nie daj się zmuszać, Ja jestem za twoją wolnością. I jednocześnie mówi do tych, którzy są wychowawcami: Nikogo nie zmuszajcie, starajcie się, aby ci, których prowadzicie do Mnie, byli wolni... Ktoś, kto nie jest wolny, nie może kochać i nie może czuć się kochanym, a więc nie może być w pełni człowiekiem. Dla człowieka być, to być kochanym i kochać. Bóg, który jest dawcą wolności, sprzenie­wierzałby się sam sobie, gdyby postępował inaczej. Toteż sprzeciwiają się Bogu ci, którzy nie szanują wolności drugich, także wtedy, gdy czynią to w naj­szczytniejszych celach.

Artykuł: DEON, Stanisław Łucarz SJ


Pielgrzymki parafialne

Planowane pielgrzymki

VII 2023r. - Fatima

VII 2024r. - Ziemia Święta

21-28 IV 2025r.-

          Ziemia Święta

'Śladami Zmartwychwstałego'

VII 2025r. - Liban

Nasze ostatnie publikacje:

 

 

Niedzielna transmisja Mszy Św. z Bazyliki o godz.10.30

        Link do kanału YouTube

          'Parafia Myszyniec'

       

  

Telefon parafialny we wszelkich sprawach  

       507 116 300

Konto bankowe parafii :

 94 8920 0001 0002 2116 2000 0010

  Kurpiowski Bank Spółdzielczy

               w Myszyńcu

 

Link do transmisji:

        Uroczystość podniesienia

do godności Bazyliki Mniejszej 2013

             

100. rocznica poświęcenia naszej Świątyni

                  25 września 2021

 

List Papieża Franciszka

    List Premiera RP

 

 

                  

Kontakt

Adres: Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 1

Tel. do Ks. Dyżurnego:

507116300

Tel. na plebanię:

297721021

Kancelaria parafialna czynna:

od poniedziałku do soboty

godz.: 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Media katolickie